Idilette van Deventer

Idilette van Deventer was as onderwyser aan verskeie hoërskole verbonde. Haar tersiêre loopbaan as dosent en akademiese adviseur het gestrek van OKSA in Pretoria, tot die Universiteit Stellenbosch en Noordwes-Universiteit. By laasgenoemde universiteit is sy ook betrokke by afstandsleerprogramme. Sy het sowel die BEd Hons as die MEd in Onderwysbestuur cum laude verwerf. Sy het ’n PhD verwerf wat op sosiale geregtigheid in skole gefokus het en wat voortgespruit het uit haar betrokkenheid as navorser by ’n NRF-projek: “Optimising systemic and individual aspects in the work environment to improve the effectiveness of the quality of working life”. Sy het verskeie publikasies die lig laat sien en is die redakteur van An educator’s guide to school management leadership skills. Sy is tans verbonde aan die Noordwes-Universiteit as BEd Honneurs-programleier.

Extrinsic barriers to promotion: Experiences of female teachers in leadership positions at secondary schools in the post-apartheid era

Idilette van Deventer, Philip C van der Westhuizen, Mariska Ewart Academic research 2019-11-15

“[M]anagement posts in education are still dominated by male teachers.”

Ekstrinsieke bevorderingshindernisse: Die ervarings van onderwyseresse in leiersposisies by sekondêre skole in die postapartheid era

Idilette van Deventer, Philip C van der Westhuizen, Mariska Ewart LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-11-15

“Onderwysbestuursposisies word tans deur manlike onderwysers oorheers.”

Top