Hettie van der Merwe

Hettie van der Merwe is verbonde aan die Departement van Skoolleierskap en Skoolbestuur aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy het al haar kwalifikasies, insluitende haar PhD, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Voordat sy tot die akademie toegetree het, was sy ’n Afrikaans- en Noord-Sotho-onderwyseres vir graad 6- tot graad 12-leerlinge. Haar passie vir die onderwys word gemotiveer deur die moontlikheid van optimale vordering vir elke individuele leerling. As ’n professor in Onderwysbestuur is haar navorsingsfokus skoolfunksionering en hoe hierdie funksionering deur bekwame onderrigleierskap, toegewyde leerkragte, ondersteunende ouers en gedissiplineerde leerlinge beïnvloed word.

A life buoy environment for successful learning of matric learners in conditions of multiple deprivation

Hettie van der Merwe Academic research 2020-03-09

"Research findings elicited details of learners’ debilitating home and environmental conditions and of the teaching and learning actions by the school management team and teachers to prepare matric learners adequately for the final examination."

’n Reddingsboei-omgewing vir suksesvolle leer by matriekleerlinge in toestande van veelvuldige ontneming

Hettie van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-03-09

"Hoewel sommige kinders wat in ’n omgewing van ontneming grootword, goed op skool presteer danksy gesonde gesinsnetwerke, ly baie kinders onder gebrekkige ouerskap en ongunstige gemeenskapstoestande."

Gewaardeerde onderwysers, presterende leerders

Estelle Kruger, Hettie van der Merwe Onderhoude 2016-07-27

"Sonder om dramaties te wees, dink ek onderwysers red ... lewens op ‘n daaglikse basis."

Teacher motivation as the intertwining of social capital, teacher goals and applicable motivational theories

Hettie van der Merwe Academic research 2016-07-22

"This article focuses on teacher motivation as an intertwining of social capital, teacher goals and applicable motivational theories."

Onderwysermotivering as ’n verweefdheid van sosiale kapitaal met onderwyserdoelwitte en toepaslike motiveringsteorieë

Hettie van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-07-22

"Hierdie artikel fokus op hoe die faktore wat aan onderwysermotivering ten grondslag lê, as ’n verweefdheid van sosiale kapitaal met onderwyserdoelwitte en toepaslike motiveringsteorieë verstaan kan word."

Top