Henry Steel

Henry Steel behaal sy BA, BA Honneurs (Sielkunde), SOD en MA (Sielkunde) (laasgenoemde drie almal cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch. Hy begin sy loopbaan as onderwyser-sielkundige by die Hoërskool Groote Schuur in Kaapstad, waar hy twee jaar lank werksaam is. Daarna word hy aangestel as dosent in die Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch, waar hy tans nog werksaam is. Sy akademiese en navorsingsbelangstellings en doseerervaring is wyd en sluit in die ontwikkelingsielkunde, persoonlikheidsielkunde, intelligensie, psigometrie, voorligtingsielkunde, rasioneel-emotiewe terapie, persoonsgesentreerde terapie, sportsielkunde, navorsingsmetodologie en data-ontleding. Hy het reeds studieleiding aan ongeveer 50 MA- en MSc-studente verskaf.

Voorstelle rondom ’n multimodale diensleweringsmodel ter bevordering van geestesgesondheid in Suid-Afrika

Henry Steel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2013-04-09

"Hierdie artikel voer aan dat die model van individuele psigoterapie en ander verwante vorme van tradisionele dienslewering op geestesgesondheidsgebied in Suid-Afrika uitgebrei behoort te word tot ’n multimodale model waarin andersoortige metodes ook benut word."

the cliff

Henry Steel 2013-04-09

A simple strong poem about a man standing on a cliff, written by a new poet on LitNet.


Top