Harold Lesch

Harold Lesch is verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, waar hy ’n opleidings- en navorsingsprogram in tolking gevestig het. Hy het hom aanvanklik in vertaling geskool en navorsing in dié veld gedoen. Hy hou onder meer kwalifikasies in vertaling en tolking van die Universiteit van Suid-Afrika, Universiteit Stellenbosch, Universiteit van die Vrystaat en die Universiteit van Wes-Kaapland. Vir die afgelope 15 jaar is hy veral betrokke by tolkopleiding en tolknavorsing. Hy het wyd gepubliseer in vertaling en tolking, nasionaal en internasionaal. Verder het hy ervaring as vertaler in die korporatiewe sektor, asook as simultaantolk in die nasionale parlement van Suid-Afrika en die Wes-Kaapse wetgewer, en as ’n fluistertolk.

Community translation. Plain language for the retranslation of a banking text

Adriaan Cupido, Harold Lesch Academic research 2020-02-19

“If clients do not understand the documents they receive, they are not in a position to make informed decisions, or to participate actively in society.”

Gemeenskapsvertaalpraktyk: Gewone taal vir die hervertaling van ’n bankteks

Adriaan Cupido, Harold Lesch LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-02-19

“Indien kliënte nie die dokumente wat hulle ontvang, verstaan nie, is hulle nie in ’n posisie om ingeligte besluite te kan neem of aktief in die samelewing te kan deelneem nie.”

Top