Gert Kruger

Gert Kruger het in 1997 ’n MA-graad in sielkunde aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg) verwerf en is sedert 1999 ’n lektor aan daardie universiteit. In 2006 verwerf hy ’n doktorsgraad in sielkunde wat fokus op sielkundige intervensies op die internet. Sy navorsing is primêr kwantitatief van aard en binne die persoonlikheid- en sosiale sielkunde gesetel. Hy fokus spesifiek op die sielkunde van die self en gepaardgaande konstrukte, soos selfbewustheid. Tans is hy en sy studente besig met twee navorsingsprojekte. Die eerste projek handel oor die selfbewuste emosies van skuld- en skaamgevoelens, jaloesie, trots en verleentheid. ’n Nuwe navorsingsprojek, in 2010 geloods, fokus op die terrein van die positiewe sielkunde, spesifiek humorsin, en die effek daarvan op aspekte soos streshantering en eensaamheid.
Opgedateer/Updated: 2011-05-17
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Deugde en karaktersterktes as voorspellers van akademiese prestasie

Gert Kruger, Leon Ueckermann LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-05-19

"Die doel van hierdie studie was om empiriese data rakende die verhouding tussen akademiese prestasie en Peterson en Seligman (2004) se deugde wysheid en kennis te verskaf terwyl daar vir intelligensie gekontroleer word."

Verskille in nieverbale kognitiewe vermoëns van eentalige teenoor tweetalige meisies

Gert Kruger LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-02-23

"Die doel van hierdie studie was om die nieverbale kognitiewe vaardighede van ’n steekproef eentalige teenoor tweetalige meisies (N = 52) te vergelyk."

Top