Faith Langeveldt

Faith Langeveldt is ’n grondslagfase-onderwyseres by Beverley Park Primêr in Eersterivier. In 2009 voltooi sy haar honneurs in opvoedkunde (met spesialisasie in gemeenskapsonderwys en leerondersteuning) met lof aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie kursus stel haar in staat om haar eie leerders wat leeragterstande het, met opvoedkundige programme te ondersteun om sodoende die leerders se gapings in leer te probeer verklein. Van 2010 tot op hede raak sy betrokke by volwasse basiese onderwys by die Forest Heights-volwasseneleersentrum in Eersterivier. By hierdie leersentrum kry sy blootstelling in die onderrig van vlak 1–3. In 2013 voltooi sy ’n magistergraad in wysbegeerte (opvoedkunde in lewenslange leer) aan die Universiteit Stellenbosch. 

Adult students within higher education institutions: The portfolio development course as a preparatory mechanism for academic success

Faith Langeveldt, Liezel Frick Academic research 2016-02-23

This article provides an older adult student perspective on the portfolio development component of the RPL process at one South African higher education institution.

Onderhoud: 'n Tweede kans in die lewe

Estelle Kruger, Liezel Frick, Faith Langeveldt Onderhoude 2016-02-23

Dis nooit te laat om verder te studeer nie. In hierdie gesprek lees 'n mens van 'n volwasse student wat te midde van moeilike omstandighede die leer van verdere studie moes klim - en uiteindelik bo uitgekom het.

Volwasse studente in hoëronderwysinstellings: Die portefeulje-ontwikkelingskursus as ’n voorbereidingsmeganisme vir akademiese sukses

Faith Langeveldt, Liezel Frick LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-02-23

"Hoëronderwysinstellings moet toenemend aanpas by uiteenlopende, nietradisionele studentegemeenskappe, insluitend ouer volwasse studente. Die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is, het bepaal hoe die erkenning-van-voorafleer- (EVL-) proses by een so ’n instelling die volwasse student voorberei om suksesvol te wees."

Top