Edwin de Klerk

Edwin de Klerk het ’n ODIII(SP) (Onderwyskollege Upington, 1992), ’n Verdere Onderwysdiploma in Onderwysbestuur (UP, 2000), ’n BEdHons (UVS, 2003), ’n Nagraadse Onderwysdiploma in Onderwysbeleidstudies en Gesagsverhoudinge (UVS, 2004), ’n MEd in Onderwysbeleidstudies en Gesagsverhoudinge (UVS, 2005) en ’n PhD in Onderwysbeleidstudies (US, 2014). Hy is tans ’n senior lektor in die Skool vir Opvoedkunde aan die Sol Plaatje Universiteit. In sy navorsing fokus hy op onderwyseroutonomie, professionele ontwikkeling en transformatiewe leer. Hy fasiliteer voorgraadse en nagraadse modules in Opvoedkunde. Hy is veral geïnteresseerd in die wyse waarop onderwysers bemagtig kan word ten einde onderwysleierskap uit te leef.

Thoughts on rural learners’ experience of a positive teaching approach

Emma Groenewald, Emma Barnett, Edwin de Klerk Academic research 2021-09-06

"A positive teaching approach acknowledges learners for who they are, as they feel appreciated and develop a sense of belonging in the classroom, which, in turn, leads to an improvement in their involvement in classroom activities."

Nadenke oor plattelandse leerders se belewenis van ’n positiewe onderwysbenadering

Emma Groenewald, Emma Barnett, Edwin de Klerk LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-09-06

"’n Positiewe onderwysbenadering erken leerders vir wie hulle is sodat hulle waardeer voel en ’n samehorigheidsgevoel in die klaskamer ontwikkel. Hierdie samehorigheidsgevoel moedig leerders aan om aan klasaktiwiteite deel te neem."

Top