Chanell Strauss

Chanell Strauss verwerf onderskeidelik haar BEd Intermediêr en Senior fase, BEd Hons (cum laude) en MEd aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy is vanaf 2015 as Afrikaans Huistaal- en Eerste Addisionele Taal-onderwyseres by Curro Hazeldean aangestel. Sy handel haar MEd-studie, getiteld "Die koerant as multimodale hulpmiddel ter ontwikkeling van selfgerigte lees van graad 4-Afrikaans Huistaalleerders", in 2020 af en beoog om teen die einde van 2021 hierdie navorsing by ’n internasionale konferensie aan te bied.

Guidelines for developing self-directed reading of intermediate phase learners with the newspaper as multimodal tool

Chanell Strauss, Elize Vos, Ronel van Oort Academic research 2021-11-19

"In this qualitative research within the interpretivist research paradigm, a literature study highlighted the newspaper as a multimodal tool, as well as the importance of reading strategies in developing self-directed readers."

Riglyne om selfgerigte lees van intermediêrefaseleerders te ontwikkel met die koerant as multimodale hulpmiddel

Chanell Strauss, Elize Vos, Ronel van Oort LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-11-19

"Hierdie navorsingsartikel behels eerstens die fasilitering van leesstrategieë aan intermediêrefaseleerders aan die hand van multimodale koeranttekste (e-koerante ingesluit) ten einde die leerders tot selfgerigte lesers te ontwikkel, en tweedens die voorstel van riglyne aan taalonderwysers vir hoe om dit te doen."

Top