Attie van Niekerk

Attie van Niekerk is op 6 April 1951 gebore. Hy gaan skool op Pietersburg, studeer teologie aan die Universiteit van Pretoria en kry sy doktorsgraad in sendingwetenskap, oor vier swart digters in Alexandra en Soweto in die sewentigerjare (later by Tafelberg gepubliseer as Dominee, are you listening to the drums?).  Die swart skrywers maak sy oë oop vir die rol van kultuur en die verlange na kulturele bevryding saam met politieke bevryding in Afrika. Hy was ses jaar lank predikant in die NG Kerk in Afrika en nege jaar lank professor by die kerklike opleiding aan die destydse Universiteit van die Noorde. Die betrokkenheid by die Venda-mense en die jare lange onderhandelinge met opstandige studente tydens die tagtigerjare bevestig insigte wat hy in die Afrika-literatuur gekry het. Toe die opleiding daar sluit, gaan hy voort met praktyknavorsing oor armoede en ontwikkeling van en eksperimentering met oplossings by die Nova Instituut. Sedert 1997 is hy ook betrokke as deeltydse dosent en navorser in die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.

Attie is getroud met Carol Rossouw en hulle het vyf kinders en 11 kleinkinders wat hulle gereeld sien.

Die rol van ’n Afrika-bewussyn in universiteite in ’n nie-Westerse konteks

Attie van Niekerk LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-05-17

"Dit kan ’n ruimte wees waar al die plaaslike nuanses van die lewe se rykheid na vore kom en saam met die insigte van elders in die wêreld ’n bydrae lewer tot die ontwikkeling van ’n waardige en volhoubare lewe vir almal."

Verstaan ons studente se verset?

Attie van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-02

"Dikwels is dit ons onkunde, ons blindheid vir die Ander, ons onvermoë om buite ons eie denkraamwerk te kan dink en die Ander te ontmoet, wat die grootste oorsaak is daarvan dat ons goedbedoelde pogings onbedoelde skade aanrig."

Top