Anné Engelbrecht

Anné Engelbrecht studeer tale aan die Universiteit van Pretoria, waarna sy haar as kreatiewe kopieskrywer in die reklamebedryf vestig. In 2015 voltooi sy die MA-graad in toegepaste taalstudie (met die fokus op literêre vertaling), onder leiding van Renée Marais, aan die Universiteit van Pretoria. In dieselfde jaar sluit sy as junior lektor by die Eenheid vir Vertaal- en Tolkstudie by die Universiteit van Pretoria aan. In 2016 word sy aangestel as lektor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika, waar sy tans linguistiek doseer. Haar navorsingsbelangstellings sluit vertaling, tolking en sosiolinguistiek in.

The difficulties of translating forms of address into Afrikaans in respect of Alan Paton’s Cry, the beloved country

Anné Engelbrecht Academic research 2018-08-16

"The distinction made in Afrikaans between the formal form of address 'u' and the informal form of address 'jy' causes the power relations that prevailed between white and black during apartheid to be placed in the forefront much more clearly than is the case in the source text."

Die problematiek van die vertaling van aanspreekvorme in Afrikaans aan die hand van Alan Paton se Cry, the beloved country

Anné Engelbrecht LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-08-16

"Kumalo ontmoet verskeie mense tydens sy reis, sommige slegs een keer, en met ander raak hy bevriend. Hoe ’n mens in die Afrikaanse vertaling die oorgang van u na jy (of die keuse tussen u en jy) soos bekendheid tussen die karakters toeneem, bewerkstellig, veral wanneer dié aspek nie in die bronteks of -taal voorkom nie, word in hierdie artikel bespreek."

Top