André Steenkamp

André Steenkamp is ’n senior lektor in the Opvoedkunde Fakulteit aan die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie se Mowbray kampus waar hy Xhosa as derde taal doseer.  Hy het in 2009 ’n doktorsgraad in Afrikatale aan die Universteit Stellenbosch verwerf met ’n verhandeling oor hoe fokus op grammatikale vorm geïnkorporeer kan word in die ontwerp van ’n taak-gebaseerde rekenaargesteunde sillabus vir studente wat Xhosa as derde taal verwerf.

Die onderrig van Xhosa op primêre, sekondêre en ook tersiêre vlak lê André baie na aan die hart.  Om hierdie rede het hy ’n reeks Xhosahandboeke vir laerskoolleerders geskryf in samewerking met ander skrywers.  Hy glo dat alle studente aan Suid-Afrikaanse universiteite basiese vaardighede in die Afrikataal wat in hulle provinsie gepraat word, moet aanleer.  Hy is ook die medeskrywer van ’n handboek vir onderwysstudente wat Xhosa as derde taal aanleer.

Sy navorsingsbelanstellings sluit in tweedetaalonderrig, taak-gebaseerde taalonderrig en rekenaargesteunde taalonderrig.  Hy werk tans daaraan om sy bestaande onderrigpraktyk te omvorm deur meer gebruik te maak van tegnologie binne sowel as buite die klaskamer.  

Taalkommunikasiedosente se persepsies en verwagtinge van e-leerondersteuning om dienslewering te verbeter

Sanet Cox, André Steenkamp, Retha de la Harpe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-14

"Taalkommunikasiedosente in die universiteit het ’n besondere taak om studente in die taal van onderrig voor te berei vir akademiese kommunikasie oor alle vakgebiede heen. Met LBS-gebruik en effektiewe ondersteuning is dit ’n bereikbare mikpunt."

Top