Adriaan Cupido

Adriaan Cupido is die afgelope twee jaar as ’n tolk verbonde aan die nasionale parlement van Suid-Afrika. Voorheen was hy ’n opvoedkundige tolk aan die Universiteit Stellenbosch.

Community translation. Plain language for the retranslation of a banking text

Adriaan Cupido, Harold Lesch Academic research 2020-02-19

“If clients do not understand the documents they receive, they are not in a position to make informed decisions, or to participate actively in society.”

Gemeenskapsvertaalpraktyk: Gewone taal vir die hervertaling van ’n bankteks

Adriaan Cupido, Harold Lesch LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-02-19

“Indien kliënte nie die dokumente wat hulle ontvang, verstaan nie, is hulle nie in ’n posisie om ingeligte besluite te kan neem of aktief in die samelewing te kan deelneem nie.”

Top