Adré le Roux

Adré le Roux is ’n senior lektor in die Skool vir Opvoedkundige Studies in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy het in 2000 haar doktorsgraad in die filosofie van die opvoedkunde verwerf met ’n proefskrif oor die ideologiese onderbou van Suid-Afrikaanse onderwys tydens die oorgang van ’n geslote na ’n oop samelewing.

Sy is betrokke by die fasilitering van modules in die filosofie van die opvoedkunde en onderwysbeleidstudies op voor- en nagraadse vlak. Tipiese temas in dié modules sluit in kultuurrelevante pedagogiek, dekolonialisering van onderwys, Afrika-filosofie van die opvoedkunde en ’n posthumanistiese benadering tot onderwys. Haar navorsingsbelangstelling sentreer hoofsaaklik om onderwyseropleiding en aangeleenthede soos onderwys vir geregtigheid.

’n Aanvanklike belangstelling in onderwys vir sosiale geregtigheid het intussen uitgebrei na ekogeregtigde onderwys. Sy stel veral belang in postkwalitatiewe navorsing, en meer spesifiek in die moontlikhede van pedagogiese praktyke as geleentheid vir onderwysstudente om met alternatiewe sosiopolitieke kollektiwiteite te eksperimenteer. Sy gee studieleiding aan studente op meesters- en doktorale vlak in onderwerpe wat verband hou met onderwysbeleidstudies en die filosofie van die opvoedkunde.

Veeltaligheid op universiteit: ’n uitdaging én ’n geleentheid vir identiteitsvorming

Emma Groenewald, Adré le Roux LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-06-03

"Studente bring hulle unieke lewenstories na die universiteitskonteks, waar skakeling met verskillende taal-, ras- en kultuurgroepe bydra tot die herevaluering en hervorming van identiteite. Interaksie tussen studente op ’n veeltalige kampus bring dus nuwe moontlikhede vir identiteitsvorming. Deur taal kan die omgaan met verskillende individue/groepe verstaan en uitgedruk word."

Top