Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit

“Na aanleiding van die Afrikaanse negasie- en diminutiefsisteme word aangetoon hoe bepaalde identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is.”