Hoe werk die kalender? Using the calendar

  • 0

LitNet se kalender (sigbaar op enige LitNet-blad) is ’n puik manier om op hoogte te bly van wat in die kultuurwêreld aan die gang is. Lus vir ’n boekbekendstelling of ’n kunsuitstalling? Loer op die kalender wat aan die gang is in jou kontrei. Hier is ’n verduideliking van hoe die kalender werk en hoe jy ’n item daarop kan laai.

LitNet’s calendar is a great way toe keep up to date with what’s going on in the cultural world. In the mood for a book launch or art exhibition? Have a look at the calendar to see what’s on in your area. Here’s how the calendar works and how you can post an event on it.

Afrikaans | English

*Hoe om gebeurtenisse op die kalender te vind*

1. Vind die kalender aan die regterkant van enige LitNet-bladsy.

2. Soek die datum waarop jy ’n gebeurtenis wil bywoon.

3. Klik op die datum en wag ’n rukkie. ’n Lys gebeurtenisse vir daardie dag sal verskyn:

4. Klik op die gebeurtenis waaroor jy meer wil lees en jy sal geneem word na ’n artikel met al die inligting daaroor.

*Hoe om ’n gebeurtenis op die kalender te plaas*

1. Maak seker jy is ingeteken. Om in te teken klik op die “Teken in”-blokkie boaan enige LitNet-bladsy. (Jy kans slegs inteken as jy reeds 'n profiel op LitNet geskep het. Vir instruksies om 'n profiel te skep, klik hier.)

2. As jy ingeteken is en ’n artikel wil plaas, klik op die “MyLitNet”-blokkie boaan enige LitNet-bladsy.

3. Onderaan die bladsy wat dan oopmaak, sal daar ’n “Plaas artikel”-knoppie wees. Klik daarop.

4. Indien dit die eerste maal is dat jy iets aan LitNet voorlê, lees die stylriglyne, wat jy kan besigtig deur op die “Stylriglyne”-blokkie te klik.

5. Indien jy bekend is met die stylriglyne, kan jy nou voortgaan om jou gebeurtenis vir die kalender voor te lê. Eerstens moet jy kies onder watter kategorie op LitNet jou gebeurtenis val. Indien dit byvoorbeeld ’n boekbekendstelling is, sal dit onder die “Boeke & Skrywers”-afdeling val. Indien jy nie seker is of dit onder ’n subkategorie (bv “Skrywers”) moet val nie, kies dan liefs die mees relevante kategorie en die LitNet-redaksie sal verdere subkategorieë merk. Jy kies die kategorie deur op die afrol-lysie langs die “Plaas artikel in”-merker te klik en die toepaslike kategorie te kies.

6. Maak nou seker van die gebeurtenis se presiese datums, maw van wanneer tot wanneer dié gebeurtenis plaasvind. Daarna klik jy op die klein kalender wat langs die merker “Kalenderdatum(s)” verskyn. ’n Opspring-kalender sal dan verskyn. Kies eers die regte maand en klik dan die op eerste dag waarop die gebeurtenis plaasvind:

Dan kies jy die laaste dag van die gebeurtenis. Die dae van die gebeurtenis sal almal in rooi gemerk wees:

Indien die gebeurtenis slegs een dag is klik jy net nog ’n keer op die toepaslike datum.

Klik daarna op “Close” onderaan die kalender. Maak seker dat die skuinsgedrukte datums wat dan verskyn, korrek is.

7. Kies hierna ’n titel vir jou artikel oor die gebeurtenis en tik dit in die toepaslike blokkie in.

8. Nou moet jy ’n inleiding vir die artikel kies. Die gebeurtenis se naam en wanneer dit plaasvind, is genoegsaam. Tik dit in die relevante blokkie in.

9. Skryf/plak nou alle inligting oor die gebeurtenis in die “Artikel”-boksie. Indien jy skakels na webwerwe toe wil byvoeg kan jy die woord waarop lesers moet klik om die skakel te besoek merk, (“highlight”):

Kies dan die skakel-knoppie boaan die “Artikel”-blok. Vul dan die skakel se adres en naam in, en indien dit nie ’n LitNet-skakel is nie, kies dat die skakel in ’n “New window” oopgemaak moet word. Klik op “Submit” wanneer jy klaar is. Die woord met die skakel in sal nou pers vertoon.

10. Indien jy ’n foto/prentjie in jou beskrywing wil plaas, moet jy eers klik op die plek binne die teks waar jou foto/prentjie moet vertoon. Klik dan op die tweede prentjie-knoppie bo-aan die “Artikel”-blok. ’n Klein venstertjie sal verskyn.

Klik op “Browse” en kies die toepaslike prentjie vanaf jou rekenaar. Sodra jy op “Open” klik, sal LitNet begin om jou foto/prentjie op te laai:

Indien jy die foto/prentjie wil verskuif of anders wil laat vertoon, klik op die tweede prentjie-knoppie boaan die “Artikel”-blok. Vul dan die titel vir jou prentjie in en kies aan watter kant van jou teks die prent moet verskyn.

11. Indien jy enige notas aan die LitNet-redaksie oor jou gebeurtenis of beskrywing wil stuur, skryf/plak dit in die “Boodskap aan die redaksie”-blok.

12. Indien jy foto’s/prentjies saam met jou gebeurtenis-voorlegging (bv ’n foto van bekendes betrokke by die dag) wil stuur, maar dit nie binne-in die teks wil nestel nie, kan jy die toepaslike prentjie oplaai deur op “Laai foto” onderaan die “Boodskap aan die redaksie”-blok te klik.

13. As daar meer as een skrywer betrokke is by die skryf van die voorlegging, tik hulle name in die “Gekoppelde Skrywer(s)”-blok.

14. As jy wil hê die gebeurtenis se artikel moet op jou profiel verskyn, merk asseblief die toepaslike boksie.

15. Klik dan op “Artikel-voorskou”. ’n Voorskou van jou gebeurtenis se artikel sal nou in ’n opspring-blok verskyn. Indien jy tevrede is, klik op “Stuur artikel aan LitNet”. Indien jy nie tevrede is nie, klik op “Redigeer” en bring die relevante wysigings aan.

16. Let asseblief daarop dat alle artikels en gebeurtenisse vir die kalender wat aan LitNet voorgelê word onderhewig is aan goedkeuring en moderering.

 

*How to check the calendar for events*

1. Find the calendar on the right-hand side of any LitNet page.

2. Find the date on which you want to attend an event.

3. Click on the relevant date and wait a while. A list of events for that day will appear:

4. Click on the event you’re interested in and you’ll be taken to an article with all the details about it.

*How to submit an event for the calendar*

1. Make sure you are signed in. To sign in click on the “Sign in” button at the top of any LitNet page. (In order to sign in you will need to create a profile on LitNet. For instructions on this process, click here.)

2. If you’re signed in, click on the “My profile” button at the top of any LitNet page.

3. At the bottom of the page that has been opened, there is a “Place article” button. Click on it.

4. If it’s the first time you're sending something to LitNet, please familiarise yourself with the style guidelines, which you can find by clicking on the “Style guidelines” button.

5. If you are already familiar with LitNet’s style guidelines you can now move on to presenting your event for the calendar. First you need to choose the category under which your event should appear on LitNet. If, for example, it is a book launch the event should be marked under the “Books & Writers” category. If you’re unsure whether your article falls under a subcategory (eg “Writers”) rather tick the best / most suitable category and allow LitNet to mark any subcategories relevant to your article. You choose the category by clicking on the scroll-down list next to “Category” and selecting the correct category.

6. Now make sure of the exact dates of the event. Then click on the calendar picture which appears next to “Calendar date(s)”. A pop-up calendar should then appear. Make sure you skip to the right month and then click on the first day of the event:

Then choose the last day of the event. All the days of the event should now be marked in red:

If the event will take place on only one day, simply click on the same date twice.

Then click “Close” and make sure the dates that appear in italics are correct.

7. Choose a title for the article about your event and type it into the corresponding box.

8. Now choose an introduction for your article. The name of your event and when it it will take place should be sufficient. Type this into the corresponding box.

9. Write/paste the details of the event into the “Article” box. If you want to link your article to another web page in your article, highlight the word you wish people to click on if they want to visit the web page:

Then choose the link button at the top of the “Article” box and fill in the name of the web page as well as the link you need to visit it. If it is a web page outside of LitNet, choose to have the link open in a “New Window”. Click on “Submit”. The word with the link should now appear in purple.

10. If you want to place a picture inside your text, first click on the place in the article you would like to place your picture. Then click on the second picture button at the top of the “Article” box. A small window will appear.

Click on “Browse” and select the relevant picture you want to place in your article. As soon as you click on “Open” LitNet will start to upload your picture:

If you want to move or edit your picture, click on the first picture button at the top of the “Article” box. A small window will appear. Now enter the name/caption of your picture and choose on which side of your text the picture should be aligned.

11. If you have any notes for the LitNet team regarding your event or the text you’ve written, you can type/paste this into the “Message to the editorial staff” box.

12. If you have pictures you would like to send with your event submission (eg pictures of celebs at the event), but which you do not want to embed in your article, you can upload these pictures by clicking on “Add photo to your article” below the “Message to the editorial staff” box.

13. If the event submission has more than one writer, please add the names of the relevant writers in the “Linked Author(s)” box.

14. If you want the event’s article linked to your profile, tick the corresponding box.

15. Now click on “Article preview”. A preview of your event’s article should now appear in a pop-up window. If you’re satisfied, click on “Mail article to LitNet”. If not, click on “Edit” and make the relevant changes.

16. Please note that any article or calendar event submitted to LitNet for publication is subject to approval and moderation.

 

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top