Hoe plaas ek ’n artikel op LitNet? | How do I post an article on LitNet?

  • 0

Wanneer jou LitNet-profiel geskep is, begin die pret! As lid van die LitNet-gemeenskap kan jy kommentaar op artikels lewer en self artikels aan die LitNet-bestuur voorlê vir publikasie. Dit is hoe jy dit doen.

When your LitNet profile has been created the fun begins! As a member of the LitNet community you’re able to comment on articles and can even submit an article to the LitNet management for possible publication. Here’s how you do it.

Afrikaans | English

1. Maak seker jy is ingeteken. Om in te teken klik op die “Teken in”-blokkie boaan enige LitNet-bladsy.

2. As jy ingeteken is en ’n artikel wil plaas, klik op die “MyLitNet”-blokkie boaan enige LitNet-bladsy.

3. Onderaan die bladsy wat dan oopmaak, sal daar ’n “Plaas artikel”-knoppie wees. Klik daarop.

4. Indien dit die eerste maal is wat jy iets aan LitNet voorlê, lees die stylriglyne, wat jy kan besigtig deur op die “Stylriglyne”-blokkie te klik.

5. Indien jy bekend is met die stylriglyne, kan jy nou voortgaan om jou artikel voor te lê. Eerstens moet jy kies onder watter kategorie op LitNet jou stuk val. Indien dit byvoorbeeld oor laerskoolonderrig gaan, sal dit onder die “Skole”-afdeling val. Indien jy nie seker is of dit onder ’n bepaalde subkategorie (bv “Skool-rubrieke) moet val nie, kies dan liefs die mees relevante kategorie en die LitNet-redaksie sal verdere subkategorieë merk. Jy kies die kategorie deur op die afrol-lysie langs die “Plaas artikel in”-merker te klik en die toepaslike kategorie te kies.

6. Indien jou artikel gekoppel is aan ’n publieke gebeurtenis (soos bv ’n boekbekendstelling), kan jy gerus jou artikel aan sekere kalender-datums koppel en sal dit dan op die LitNet-kalender (sigbaar aan die regterkant van enige LitNet-bladsy) verskyn. Maak eerstens seker van die gebeurtenis se presiese datums, maw van wanneer tot wanneer die gebeurtenis plaasvind. Daarna klik jy op die klein kalender wat langs die merker “Kalenderdatum(s)” verskyn. ’n Opspring-kalender sal dan verskyn. Kies die regte maand en klik dan op die eerste dag waarop die gebeurtenis plaasvind:

Dan kies jy die laaste dag van die gebeurtenis. Die dae van die gebeurtenis sal almal in rooi gemerk wees:

Indien die gebeurtenis slegs een dag duur, klik jy net nog ’n keer op die toepaslike datum.

Klik daarna op “Close” onderaan die kalender. Maak seker dat die skuinsgedrukte datums wat dan verskyn, korrek is.

7. Tik hierna jou artikel se titel in die toepaslike blokkie.

8. Nou moet jy ’n inleiding vir jou stuk in die relevante blokkie intik. Die eerste twee sinne van jou artikel behoort genoegsaam te wees.

9. Skryf/plak nou jou artikel in die “Artikel”-boksie. Indien jy skakels na webwerwe toe wil bylas, kan jy die woord waarop lesers moet klik om die skakel te besoek, merk (“highlight”):

Kies nou die skakel-knoppie boaan die “Artikel”-blok. Vul dan die skakel se adres en naam in, en indien dit nie ’n LitNet-skakel is nie, kies dat die skakel in ’n “New window” oopgemaak moet word. Klik op “Submit” wanneer jy klaar is. Die woord met die skakel in sal nou pers vertoon.

10. Indien jy ’n foto/prentjie in jou artikel wil plaas, moet jy eers klik op die plek binne-in die artikel waar jou foto/prentjie moet vertoon. Klik dan op die tweede prentjie-knoppie boaan die “Artikel”-blok. ’n Klein venstertjie sal verskyn.

Klik op “Browse” en kies die toepaslike prentjie vanaf jou rekenaar. Sodra jy op “Open” klik, sal LitNet begin om jou foto/prentjie op te laai.

Indien jy die foto/prentjie wil verskuif of anders wil laat vertoon, klik op die tweede prentjie-knoppie boaan die “Artikel”-blok. Vul dan die titel vir jou prentjie in en kies aan watter kant van jou teks die prent moet verskyn:

11. Indien jy enige notas oor jou artikel aan die LitNet-redaksie wil stuur, skryf/plak dit in die “Boodskap aan die redaksie”-blok.

12. Indien jy foto’s/prentjies saam met jou artikel wil stuur, maar dit nie binne-in die teks wil nestel nie, kan jy die toepaslike prentjie oplaai deur op “Laai foto” onder aan die “Boodskap aan die redaksie”-blok te klik.

13. As daar meer as een artikelskrywer betrokke is, tik asseblief hulle name in die “Gekoppelde Skrywer(s)”-blok.

14. As jy wil hê die artikel moet op jou profiel verskyn, merk asseblief die toepaslike boksie.

15. Klik dan op “Artikel-voorskou”. ’n Voorskou van jou artikel sal nou in ’n opspring-blok verskyn. Indien jy tevrede is, klik op “Stuur artikel aan LitNet”. Indien jy nie tevrede is nie, klik op “Redigeer” en bring die betrokke wysigings aan.

16. Let asseblief daarop dat alle artikels wat aan LitNet voorgelê word, onderhewig is aan goedkeuring en moderering.

1. Make sure you are signed in. To sign in click on the “Sign in” button at the top of any LitNet page.

2. If you’re signed in, click on the “My profile” button at the top of any LitNet page.

3. At the bottom of the page that has been opened, there is a “Place article” button. Click on it.

4. If it’s the first time you’re submitting something to LitNet, please familiarise yourself with the style guidelines, which you can find by clicking on the “Style guidelines” button.

5. If you are already familiar with LitNet’s style guidelines you can now move on to submitting your article. First you need to choose the category in which your article should appear on LitNet. If, for example, it is an article about primary schools the article should be marked under the “Schools” category. If you’re unsure whether your article falls under a particular subcategory (e.g. “School Columns”) rather tick the best / most suitable category and allow LitNet to mark any subcategories relevant to your article.

6. If your article is relevant to a public event (e.g. a book launch), consider marking the dates in the calendar option and the event will appear on LitNet’s calendar, which is visible on every LitNet page. First make sure of the exact dates of the event. Then click on the calendar picture which appears next to “Calendar date(s)”. A pop-up calendar should appear. Make sure you skip to the right month and then click on the first day of the event:

Then select the last day of the event. All the event days should now be marked in red:

If the event will take place on only one day, simply click on the same day twice.

Then click “Close” and make sure the dates appearing in italics are correct.

7. Type your article title in the applicable box.

8. Now you need to type an introduction to your article into the corresponding box. The first two sentences of your article should do.

9. Write/paste your article into the “Post” box. If you want to link your article to another web page, highlight the word you want people to click on if they want to visit the web page:

Now choose the link button at the top of the “Post” box and fill in the name of the web page and the link. If it is a non-LitNet web page, choose to have the link open in a “New Window”. Click on “Submit”. The word with the link should now appear in purple.

10. If you want to place a picture inside you article, first click on the place in the article where you would like to place your picture. Then click on the second picture button at the top of the “Post” box. A small window will appear.

Click on “Browse” and select the relevant picture you want to place in your article. As soon as you click on “Open” LitNet will start to upload your picture.

If you want to move or edit your picture, click on the first picture button at the top of the “Post” box. A small window will appear. Now enter the name/caption of your picture and choose which side of your text the picture should be aligned:

11. If you have any notes for the LitNet team regarding your article, you can type/paste these into the “Message to the editorial staff” box.

12. If you have any pictures you would like to send with your article, but which you do not want to embed in it, you can upload these by clicking on “Add photo to your article” below the “Message to the editorial staff” box.

13. If the article has more than one writer, please add the names of the relevant writers in the “Linked Author(s)” box.

14. If you want the article to appear on your profile, please tick the correspondent box.

15. Now click on “Article preview”. A preview of your article should appear in a pop-up window. If you’re satisfied, click on “Mail article to LitNet”. If not, click on “Edit” and make the relevant changes.

16. Please note that all articles submitted to LitNet for publication are subject to approval and moderation.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top