Burgert A Senekal

Burgert Senekal is sedert 2008 verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat en is tans ’n navorsingsgenoot by die Departement Rekenaarwetenskap en Informatika. Nadat hy in 2013 sy PhD aan dieselfde universiteit verwerf het, ondersoek hy inligtingstegnologie, grootdata en die netwerkwetenskap met spesifieke toepassings binne die Afrikaner se leefwêreld, met die klem veral op die Afrikaanse literatuurstudie. As NRF-gegradeerde navorser het hy reeds meer as 60 artikels en drie boeke gepubliseer.

 

Old wine in new bottles: The recent revival of Germanic culture on Instagram

Burgert A Senekal Academic research 2021-06-23

"The aim of the present study is to determine the extent to which an interest in the Germanic world manifests itself on the social media platform Instagram, whether an increase in interest can be found, and what concepts are associated with the Germanic world."

Ou wyn in nuwe sakke: Die onlangse herlewing van die Germaanse kultuur op Instagram

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-06-23

"Hierdie ondersoek het op vorige kwalitatiewe verkennings van die uitbeelding van die Germane se leefwêreld op Instagram gevolg en ’n kwantitatiewe oorsig oor dié verskynsel op hierdie platform gebied."

Tussen verskeie vure: WhatsApp-privaatheidsinstellings, enkripsie en alternatiewe boodskaptoepassings (Telegram en Signal)

Burgert A Senekal Seminare en essays 2021-01-18

Is dit wys om WhatsApp te verlaat en na ander boodskaptoepassings oor te gaan?

Sosiale media en die Afrikaanse leefwêreld uit ’n navorsingsoogpunt

Burgert A Senekal Seminare en essays 2020-10-30

Burgert Senekal deel ’n paar gedagtes oor wat met sosialemediadata bestudeer kan word, sowel as praktiese wyses hoe dit bestudeer kan word en uitdagings rondom die gebruik van sosialemediadata.

An analysis of Instagram posts by three South African publishers (NB Publishers, LAPA Publishers and Protea Boekhuis)

Burgert A Senekal Academic research 2020-10-21

"These positive posts also receive more likes on average than negative posts, although the difference between the number of likes for positive and negative posts is small. However, the number of hashtags used with each post does not play a role in the number of likes that the post receives."

’n Ontleding van drie Suid-Afrikaanse uitgewerye (NB-Uitgewers, LAPA Uitgewers en Protea Boekhuis) se Instagram-plasings

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-10-21

"Daar is egter aangetoon dat die aantal hutsmerkers wat saam met ’n plasing gemaak word, geen aantoonbare rol speel in die getal gebruikersreaksies wat die plasing ontvang nie, en dat ’n hoë frekwensie van plasings ook nie noodwendig tot meer volgelinge of gebruikersreaksies lei nie."

A dog, a praying mantis and literary prestige: Instagram as role player in the Afrikaans literary system 

Burgert A Senekal Academic research 2020-09-03

"The article highlights, among other things, the important role that poetry plays in posts about Afrikaans literature on this platform, as well as the role of Afrikaans music, drama and arts festivals."

’n Hond, ’n hottentotsgot en literêre prestige: Instagram as rolspeler in die Afrikaanse literêre sisteem

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-09-03

"Die interessantste ontdekking in hierdie ondersoek is dat skrywers nie alleen voortleef deur hul werke nie, en ook nie net deur skole wat na hulle vernoem is of standbeelde wat ter nagedagtenis aan hulle opgerig is nie, maar ook op verrassende wyses: ’n geocaching-bestemming, ’n hottentotsgot, ’n hond, ’n staproete, ’n posseël, ’n kennisgewing by ’n winkel, en so meer."

"Afstand tussen skrywer en leser verklein" – ’n onderhoud met Burgert A Senekal

Cliffordene Norton, Burgert A Senekal Onderhoude 2019-12-05

"Sosiale media beklemtoon die volgehoue relevansie van die literatuur in die menslike leefwêreld."

A system-theoretical analysis of user interactions around Deon Meyer's Twitter profile: a reception study in the digital age

Burgert A Senekal Academic research 2019-10-15

“Because social media allows users to engage with writers and works themselves, it creates new opportunities to focus specifically on the reader.”

’n Sisteemteoretiese ontleding van gebruikersinteraksies rondom Deon Meyer se Twitter-profiel: ’n resepsiestudie in die digitale era

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-10-15

“Omdat sosiale media gebruikers toelaat om self met skrywers en werke in gesprek te tree, skep dit nuwe geleenthede om spesifiek op die leser te fokus.”

A network analysis of the institutional network in Orania

Burgert A Senekal Academic research 2019-10-15

“The current article studies a list of 36 institutions at Orania and their shared directors from the perspective of network theory.”

’n Netwerkontleding van die instellingsnetwerk op Orania

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2019-10-15

“Aangesien Orania so ’n hegte en klein gemeenskap is, bied dit besondere geleenthede vir die bestudering van sosiale netwerke.”

Socmint: The monitoring of social media for community safety purposes within a big data framework in South Africa with specific reference to Orania

Burgert A Senekal Academic research 2018-11-14

"The current article discusses Socmint against the background of big data with specific reference to how it can be applied to enhance community safety in Orania."

Socmint: die monitering van sosiale media vir gemeenskapsveiligheidsdoeleindes binne ’n grootdataraamwerk in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na Orania

Burgert A Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-11-14

"Die sleutelkwessie uit die huidige studie is dat Socmint gebruik kan word om wanopvattings te identifiseer deur ’n algemene gevoel oor ’n onderwerp te bekom. Wanneer wanopvattings en relevante rolspelers geïdentifiseer is, kan daar deur konstruktiewe gesprekvoering met rolspelers in gesprek getree word en wanopvattings kan reggestel word, wat konflik kan verhoed."

Top