SêNet-briewe | Lettershttp://www.litnet.co.za/Article/die-waarheid-en-die-leuen-wat-as-waarheid-paradeerLitNet 2015en-usCopyright 2015media@litnet.co.zaSun, 24 May 2015 23:05:41 +0200LitNet - SêNet-brieweLitNet | RSS - SêNet-brieweKobus de Klerkhttp://www.litnet.co.za/1682/Kobus de Klerklim@adept.co.zahttp://www.litnet.co.za/SêNet-briewe | Lettershttp://www.litnet.co.za/Article/die-waarheid-en-die-leuen-wat-as-waarheid-paradeerfID93834Some textcat93834http://www.litnet.co.za/Article/die-waarheid-en-die-leuen-wat-as-waarheid-paradeerDie Waarheid en die leuen wat as waarheid paradeer<p>Cornelius haal uit die Woord aan, maar soos gebruiklik by hom, om sy eie religieuse pluralistiese sinkretistiese leuen mee te verdoesel. Religieuse pluralisme en sinkretisme word al van die begin af deur God verbied en bestraf &ndash; Sefanja 1:4-6. Dit is presies wat Cornelius ook doen - hy sweer met &rsquo;n erg besoedelde siel by die Naam van die HERE &eacute;n by die name van al die hedendaagse milkoms en molechs en ander w&ecirc;reldse afgode. Dit is vir die HERE &rsquo;n gruwel en &rsquo;n verwerplikheid, soos uitdruklik uit die Woord blyk, omdat die assosiasie van SY Heilige Naam saam met die drekgode (dink maar aan die talle hindoe&iuml;stiese afgode, byvoorbeeld) van afvallige mense, die Heiligheid van SY Naam besoedel.</p> <p>Vir die dwaalleer verkondigers soos Cornelius, wat geen persoonlike ervaring van God het nie, is dit belangrik om te beweer dat die mens God nie werklik kan ken nie. Want, as mense di&eacute; leuen glo, dan sal hulle vir hulle &lsquo;&rsquo;n eie waarheid fabriseer en &rsquo;n eie god versin &ndash; soos wat Cornelius doen, byvoorbeeld. Dit is tekenend van &rsquo;n w&ecirc;reldse religieuse relativisme wat sy oorsprong het in die vedanta hindoe&iuml;sme wat &rsquo;n metafisiese pluralisme voorstel. Die enigste verskil met baie ander sulke spirituele leuenaars wat dieselfde doen, is dat Cornelius die produk van die leuens, die selfversinde god, verkondig onder die Heilige Naam van die HERE Jesus Christus en s&oacute; die HERE se Heilige Naam belaster, terwyl ander van hulle allerlei verskillende ander name vir hulle selfversinde gode uitdink. Daarmee mislei Cornelius baie slu &rsquo;n paar Christene wat onverhoeds gevang word met sy kwistige misbruik van die HERE se Naam en Woord.</p> <p>Cornelius beweer dat niemand God kan ken, nie. Hy gebruik kwistig die Naam van die HERE Jesus Christus in Wie se Heilige Naam hy di&eacute; dwalinge verkondig, maar die einste HERE Jesus leer ons die teenoorgestelde, naamlik &ldquo;<sup>27</sup> Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun <b>en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar</b>.&rdquo; &ndash; Mattheus 11. Die HERE Self openbaar dus kennis van God een die ware gelowige. Sien ook Johannes 10:14. Dit is dus die HERE Jesus Wie aan ons die ware God en Vader openbaar en di&eacute; het HY uitdruklik gedoen. Dit is dus net die ware gelowiges wie die HERE ken, wie uit opregte geloof di&eacute; openbaringe ontvang en dit is ook waarom die ketters en ongelowiges, soos Cornelius, sal s&ecirc; dat mens God nooit kan ken, nie. Die HERE Jesus Christus openbaar Homself eksklusief as die &eacute;nigste Waarheid en Weg na die Vader (Johannes 14:6-7) in direkte teenstelling met wat Cornelius verkondig.</p> <p>Dan is daar natuurlik die aanhaling uit Kolossense 3 wat Cornelius aanhaal en weereens waninterpreteer om daarmee te probeer om sy sinkretistiese dwaalleer te bolster &ndash; ver&aacute;l die woorde &ldquo;&hellip; maar Christus is alles en in almal.&rdquo; Daarmee wil hy te kenne gee dat alle religie&euml; in die w&ecirc;reld die beoefening daarvan net om een god gaan, en di&eacute; noem hy by die Heilige Naam van die HERE. Maar dit is &rsquo;n gevaarlike leuen.</p> <p>Die Waarheid is dat di&eacute; woorde glad nie die betekenis het wat hy valslik daaraan toedig, nie, maar juis die teenoorgestelde omdat dit &aacute;lle ander oortuigings as w&ecirc;reldse dwalinge, uitdruklik uitsluit. Hierdie Woord in Kolossense 3 gaan saam met die HERE se Woord in Mattheus 10:32-40, veral 38-40; 16:24 en Lukas 14:26-28 en die Kolossense 3 Woord moet in die lig daarvan verstaan word. Dit dui op &rsquo;n verpligting, &rsquo;n wedergeborene taak, wat elke wedergebore mens het, welke hom by die innige verhouding met die HERE Jesus Christus uitbring, by die wedergeboorte (Johannes 1:10-14), naamlik &ldquo;Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, &hellip; waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroe&euml;r gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles afl&ecirc;, &hellip; omdat julle die oue mens met sy werke afgel&ecirc; het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper ...&rdquo;</p> <p>D&aacute;n eers, na die mens d&iacute;t gedoen het, sal hy nie meer onderling onderskei word deur religieuse kulture tussen volke, rasse ens, nie, want algar wat hulle s&oacute; aan die HERE Jesus Christus oorgee en wei, is &eacute;&eacute;n in die HERE Jesus Christus, ongeag hul herkoms of ras of identiteit vorige afgelegde religieuse kultuur (sien in lg verband weer Kolossense 3:2-3) en vir h&uacute;lle is die HERE Jesus Christus &aacute;lles en is HY in hulle algar. H&uacute;lle is uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes &ndash; sien Kolossense 3:2-12.</p> <p>Cornelius beweer, tipies van die New Age en die religieuse pluralistiese relativisme, dat alle religie&euml; God dien, dat God Homself uniek in hul onderskeie kulture en kultuur gebruike aan alle nasies openbaar. Wat dit dan eintlik impliseer, is dat God Homself sou wou onderwerp aan die mens se wispelturige kultuurgoed en nie dat die mens kultuurgoed wat strydig met die Goddelike Wil is, moet afl&ecirc;, nie. Dit is direk strydig met die Eerste Gebod &ndash; jy moet die HERE jou God liefh&ecirc; met jou hele hart, siel en verstand en met al jou krag (Deuteronomium 6:5; Mattheus 22:37). Dit wat Cornelius dus lasterlik onder die Naam van die HERE verkondig, is &rsquo;n dodelike leuen en behalwe dat hy dit vir homself versin, is daar geen aansluiting daarvoor in die Woord nie en weerspreek die Woord dit, tewens - want &aacute;l die ander religie&euml; word juis onderskei op grond van hulle verlo&euml;ning van die Waarheid, van die HERE Jesus Christus, die Woord en Seun van God die Vader &ndash; Johannes 8:18-19.</p> <p>Ek wonder of die leuenaar wat di&eacute; dwaalleer verkondig, al ooit gedink het wat hy s&ecirc; &ndash; want hy beweer dat di&eacute; sogenaamde unieke openbaring van God is, maar die sogenaamde &lsquo;openbaring&rsquo; is strydig in bykans elke religie. Wat hy dus insinueer, is die lasterlike leuen dat mense deur die HERE mislei word omtrent Homself, omtrent God, met al die verskillende verlo&euml;nende, botsende sogenaamde unieke &lsquo;openbaringe&rsquo; - byvoorbeeld die hindoe met sy talle afgodsbeelde en verlo&euml;ning van die HERE Jesus Christus; die mohammedaan met sy openlike verlo&euml;ning van die Goddelikheid van die HERE Jesus Christus; die verskillende religie&euml; se verlo&euml;ning van die verlossende kruisdood en opstanding van die HERE Jesus Christus, ens. Dit is ooglopend &rsquo;n onhoudbare, flagrante leuen en lastering teen God, teen die HERE Jesus Christus.</p> <p>Daar is net &eacute;&eacute;n Waarheid en net &eacute;&eacute;n manier om in die Waarheid te bly en d&iacute;t word deur die HERE Jesus ondubbelsinnig verduidelik - sien Johannes 8:31-32; 14:6-7. Daarmee verwerp die HERE Jesus ook &aacute;lle ander religie&euml; wat strydige leringe voorstaan.</p> <p>Groete,</p> <p>Kobus de Klerk</p> <br />2015-05-24T23:05:41+02:00