Oor kontak met gode

 • 5

Ek is nie meer gereeld aktief in die godsdiensdebat nie en weet nie presies wat die huidige kwessies onder bespreking is nie. Nogtans wil ek die volgende deel.

In ’n artikel wat in die 8 September uitgawe van die tydskrif New Scientist verskyn het beweer ’n sjirurg dit is bekend dat mense met ’n sekere vorm van epilepsie waar aanvalle in die temporale lob van die brein begin, hallusinasies en  godsdienstige visioene beleef, in besonder na blootstelling aan sonlig. Hy verbind dit met antieke Egiptiese monoteïstiese godsdienste. Lees die artikel hier.

In die 13 Oktober uitgawe is daar ’n skrywe van ’n leser wat ’n baie interessante belewenis weergee. Ek gee dit volledig omdat ek nie die geloofwaardigheid wil aantas nie.

Surgeon Hutan Ashrafian suggests "visions" during epileptic seizures may have inspired the birth of monotheism in ancient Egypt. I feel hard done by.

Having developed adult-onset temporal lobe epilepsy years ago, which went undiagnosed for a long time, I had a religious experience during what I now know was a simple partial seizure. Far from being inspiring, mine was prosaic. While in my local pub, but not drunk, I was suddenly overcome with an incredibly intense feeling that God was present, and very scary it was too. God spoke to me, saying: "Dave, why are you worrying, you know I don't exist."

I was somewhat freaked out - simple partial seizures in the temporal lobe tend to be scary - but in hindsight I can laugh about it. However, I now wonder if the way in which such seizures manifest themselves as religious experiences are dictated by pre-existing views on spirituality.

Dit is vir my ’n verdere verklaring dat gode en godsdienste hul oorsprong eenvoudig in ons breine het en om die ou godsdienstige geskrifte as “heilig” te beskou, ongeregverdig is.

Groete,

Pro-dink

 • 5

Kommentaar

 • Dagsê Pro-dink

   
  Dis lekker om jou weer raak te lees hier op die Sê.  Jou bydrae om rede en wetenskap die basis van gesprek te maak is uiters nodig om die KdK-pratery uit kammaland te openbaar vir wat dit is.
   
  'n Goeie vriend van my is 'n praktiserende psigiater wat ook op sy dae 'n prof in psigiatrie was. Hy het al telkens in gesprekke oor die irrasionaliteit van godsdiens bevestig dat temporale lobvesteuring aanleiding gee tot intense godsdiens-obsessies. 
   
  Groetnis
  Thomas
   
   
 • Pro-dink

  Ek weet nie presies wat jy onder die begrip ‘godsdienstige visioene’ hier bedoel nie, maar glo ek dat iemand wat in ’n pub rondhang, verslaaf of sekere medikasie gebruik, vanuit gesigte en hallusinering, ’n nuwe godsdiens kan voortbring. Dan praat jy ook van ‘heilige skrifte.’ Indien jy meen die Woord van God, hiermee my beskeie mening:

  Gods visioene (Job 33:14-18) kom nooit sonder doel of rede na die mens nie. Slegs in die dam van Gods doel. Veeleerder ‘sien’ jou gees dit tydens afsondering, gemeenskap of terwyl jy iemand bedien. (Nie sommer in ’n pub) Dit sal ook nie ontstaan vanuit die siel (verstand) of liggaam (epilepsie) maar vanuit die gees van die mens.

  Fasette en sfere van die openbaarmakende Gees van God, is diep in diversiteit. Wanneer ons praat oor die profetiese krag van visioene, drome en geopende hemele, sal jy ook moet definieer watter visionêre staat jy van praat.  Griekse heilige skrifte breek dit goed oop. Was dit ’n droom (ONAR) of gesig (HORAMA) of gesig terwyl wakker (HORASIS), ’n visioen (OPTASIA) of trans (EKSTATIS) of selfs wegrukking in die gees (EGONOMEHN EHN PNEUMATI)  Open 1:9-10

  As jy werklik hierdie onderwerp wil oopmaak, sal jy my die rigting van die openbaarmakende sfeer moet gee, dan kan ons lekker gesels in daardie faset.

  Natuurlik speel praktiese ‘ondervinding’ ’n groot rol, en is dit nie iets ligteliks. Om te ‘sien’ ontstaan vanuit die sintuie van die gees en nie sintuie van die liggaam. Ondervinding hierin is gekoppel aan verhouding met die Hemelse Vader.

  Eintlik is die onsienlike wêreld opwindend en uitdagend!

  Dankbaar jou tyd

  Trienie

 • CorneliusHenn

  Beste Pro-dink,  

  Die geesteswêreld, nes byvoorbeeld die vierde dimensie genaamd tyd in die heelal, kan nie met ons gewone verstand begryp word nie. 

  Toegegee, ons brein is ’n wonderlike bron van vermaak waar dit chemies of andersins gestimuleer word.  

  Kyk gerus hierna

  En dan, soos daar geskrywe staan: Toe het ek gekyk – en daar het ’n stormwind uit die noorde gekom, ’n groot wolk met onophoudelike vuur; en ’n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms: hulle het die gestalte van ’n mens gehad; en elkeen het vier aangesigte gehad en elkeen van hulle vier vlerke; en hulle bene was reguit bene en hulle voetsole soos die sole van ’n kalfspoot; en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper; en mensehande was onder hulle vlerke aan hulle vier kante. Maar aangaande die aangesigte en die vlerke van al vier, hulle vlerke was aanmekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie; hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ’n mens; en al vier het die gesig van ’n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ’n bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ’n arend gehad. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe; elkeen het twee gehad wat met mekaar verbind was, en twee wat hulle liggame bedek het. En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan; waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan; hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Aangaande die gestalte van die wesens: hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkels; die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens, en die vuur het ’n helder glans gehad, en uit die vuur het blitse uitgeslaan. En die wesens het heen en weer gesnel, in aansien soos ’n bliksemstraal. Ek het toe die wesens nader bekyk: daar was een wiel op die grond langs die wesens aan elkeen van die vier voorkante. Die voorkoms van die wiele en hulle maaksel was soos dié van ’n chrisoliet; en al vier het dieselfde vorm gehad; daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar ’n wiel binne-in ’n wiel was. Na al vier kante het hulle gegaan as hulle gaan: hulle het nie gedraai as hulle gaan nie. En hulle vellings--dié was hoog en dié was wonderbaar; en hulle vellings was by al vier rondom vol oë. En as die wesens gaan, gaan die wiele naasaan hulle; en as die wesens hulle van die grond af ophef, word die wiele opgehef. Waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan in die rigting wat die gees wou gaan; en die wiele is gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wese was in die wiele. As dié gaan, gaan hulle; en as dié bly staan, staan hulle; en as dié hulle van die grond af ophef, word die wiele gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wesens was in die wiele. En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van ’n uitspansel wat blink soos die wonderbare kristal, bo-oor hulle hoofde uitgesprei. En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek; en elkeen het twee gehad wat duskant en anderkant hul liggame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige--’n gedruis soos die gedreun van ’n leër. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En daar het ’n stem gekom bo van die uitspansel af wat oor hulle hoof was; as hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En bokant die uitspansel wat oor hulle hoof was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in die gestalte van ’n troon; en op die troongestalte ’n gestalte wat soos ’n mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal; van wat soos sy lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in ’n omhulsel gevat; en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met ’n glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op ’n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die HERE gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van Een wat spreek (uit Esegiël 1).  

  Pro-dink, daar is heelwat sulke gesigte in Heilige Skrifte oor millennia heen vir ons gelaat.    

  Heel onlangs het daar ook nog ’n boek van vele sulkes op die rak verskyn getiteld: Proof of Heaven deur Dr. Eben Alexander (kyk hier: http://www.examiner.com/article/proof-of-heaven-by-neurosurgeon-eben-alexander). Ek wag nou reeds geruime tyd op hete kole vir Johannes Comestor se resensie daarop.  

  Ja, ons is nie alleen nie – en – ons verstand is blind vir enige dimensie buite ons eie sintuie.  

  Dank God vir ons hart. 

  Namaste!  

  Cornelius

 • Kobus de Klerk

  Pro dink,

  Dit is bekend dat sekere middels en medikasie tot hallusinasie kan lei, en so was daar gedurende die hippie era selfs ’n religieuse groep wat LSD gebruik het om te hallusineer as primêre deel van hulle religieuse prosessie. Daar is vandag nog ’n religieuse groep in Suid-Amerika wat die ekstrak van sekere plante gebruik om dieselfde mee te doen.

  Maar hierdie praktyke is verwerplik vir die algemene geloofskorps.

  Hierdie fenomene waarna jy verwys, is dus uitsonderlik en baie maklik te onderskei van werklike geestelike ervaring, wat plaasvind sonder enige vorm van middel of medikasie en wat kortliks vir jou verduidelik word deur Trienie.

  Die voorkoms van ware geestelike ervarings het geen betrekking hoegenaamd op die gebruik van enige vorm van middels, nie. Trouens, in die praktyk van ware gelowiges, word die gebruik van enige bedwelmende middels, selfs drank, baie sterk afgeraai aangesien dit die natuurlike fakulteite van die mens nadelig beïnvloed  en belemmer omdat ware gelowiges weet dat geestelike (spirituele) aktiwiteit deur die fisiologiese fakulteite – meer in besonder, die brein, die verstand – fungeer om vir die mens bruikbaar te word.

  Die boek waarna Cornelius verwys van Alexander, op Alexander as neurochirurg se eie ervaring, bevestig juis dat dit nie breinfunksie is, nie, maar dat spiritualiteit (geestelike aktiwiteit) heeltemal onafhanklik van die brein, buite die mens plaasvind.

  Selfs as osn na die Woord kyk, sien ons dat geen 'bymiddels' gebruik word ten einde ’n geestelike ervaring te hê, nie, maar dat dit suiwer  spirituele werking is.

  Weereens is die feite die deurslaggewende aspek. Eintlik is die voorbeeld wat Pro-dink noem, juis aanduiding van die negatiewe werking van sulke middels en toestande op die persepsie van die spiritualiteit van n betrokke persoon – die sinneloosheid daar van waar God dan kwansuis sou kom en sê dat HY nie bestaan nie – ’n absolute, belaglike paradoks – die sogenaamde nie-bestaande wat praat?

  Dit is nogal opmerklik dat julle nie die insig vertoon om te begryp wat gebeur, nie.

  Wat epilepsie aanbetref, word dit in die Woord direk verbind met demoniese aanvalle (Markus 9:17-29; Matteus 17:14-21) – let daarop dat ook gelowiges blootgestel word aan demoniese aanvalle van allerlei soort en dat dit daarom so belangrik is om ’n lewe te lei in noue, nugtere kontak met die HERE sodat daar geen openinge kom vir demoniese aanvalle, nie (1 Petrus 5:7-9).

  Om dus te suggereer dat die mensdom, waarvan ten minste 90% vandag en oor al die eeue heen op een of ander manier gereeld spiritualiteit (geestelikheid) ervaar, hulself blootstel aan een of ander bymiddel wat hallusinasie bewerkstellig, of ly aan temporale lob versteuring van die brein, is natuurlik absolute verregaande snert en die siek denkpatroon van die werklike versteurdes... die geringe paartjies wat glo hulle is normaal terwyl die res van die mensdom versteurd is. Dit op sigself is een van die eerste verklikkers van versteurdheid.

  Kobus de Klerk

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top