Medewerker | Contributor

Steward van Wyk
Bioskets | Biography
 

Steward van Wyk studeer aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), waar hy die BA-graad met onderskeiding in Afrikaans en Nederlands (1980), die Sekondêre Onderwysersdiploma (1981), Hons BA in Afrikaans en Nederlands cum laude (1984), MA cum laude (1992) en DLitt (1999) ontvang. Die titel van sy MA-verhandeling is “Die dialektiek van genre met spesifieke verwysing na Die swerfjare van Poppie Nongena (Elsa Joubert)”. Sy doktorale proefskrif handel oor “Adam Small: Apartheid en Skrywerskap”. Na ’n aantal jare in die onderwys begin Van Wyk in 1988 as junior lektor in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die UWK en word in 2003 tot medeprofessor bevorder. Hy dien tans ook as departementele voorsitter en is lid van verskeie fakulteitskomitees. Hy doseer Afrikaanse letterkunde op voor- en nagraadse vlak en het ’n spesiale navorsingsbelangstelling in swart Afrikaanse skryfwerk, waaroor hy reeds ’n aantal artikels in geakkrediteerde tydskrifte soos Stilet, Literator, LitNet Akademies en Tydskrif vir Literatuurwetenskap (TLW/JLS) gepubliseer het. Hy het al referate gelewer by ’n aantal plaaslike en internasionale kongresse, onder andere in Utrecht (Nederland) in 2008 en Djakarta (Indonesië) in 2010. Hy het in 2001 die Elisabeth Eybers-beurs van die SA Akademie ontvang en ’n Afrikoon-toekenning van die ATKV in 2007. Hy is die voorsitter van die Jan Rabie en Marjorie Wallace Bestuurskomitee.Spesiale projekte | Special projects