Medewerker | Contributor

Susan Meyer
Bioskets | Biography
 

Susan Meyer is ’n senior lektor in Afrikaans in die Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. Sy het in 1990 die meestersgraad in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Pretoria verwerf en in 1993 die graad DLitt et Phil aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sedert 2003 doseer sy Afrikaanse letterkunde vir onderwysstudente en is sy deel van die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in Suid-Afrikaanse konteks aan die Noordwes-Universiteit. Haar navorsingsbelangstelling is hoofsaaklik die ekokritiese beskouing van die eietydse Afrikaanse prosa. Hierdie belangstelling lei tot ’n reeks artikels waarin gefokus word op die literêre vergestalting van die groot verskeidenheid wyses waarop die mens se lewe en identiteit beïnvloed word deur die natuur en verskillende aspekte van die natuurlike omgewing. Sy ondersoek die wye spektrum van menslike reaksies op die natuur, en die talle vlakke en maniere waarop die mens met die natuur in interaksie tree en betekenis daaraan gee, soos in onlangse Afrikaanse narratiewe uitgebeeld. Hierdie navorsing vind plaas binne die groter konteks van die literêre belangstelling in identiteitskwessies in Suid-Afrika en wêreldwyd. Haar navorsingsresultate word in verskeie akademiese vaktydskrifte gepubliseer en sy het reeds by nasionale sowel as internasionale konferensies plaaslik en in die buiteland referate gelewer.Spesiale projekte | Special projects